12 oktober 2018

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

 

Op een drukbezochte verkiezingsbijeenkomst op 12 oktober 2018 hebben wij ons verkiezingsprogramma gepresenteerd aan onze leden en andere belangstellenden. Het resultaat is hieronder te downloaden. Geen tijd om het uitgebreide verkiezingsprogramma door te nemen? Geen probleem, speciaal voor u hebben we een korte en een extra korte versie geschreven. 

Download hier het uitgebreide verkiezingsprogramma van SGP West Betuwe

Download hier de verkorte versie van het verkiezingsprogramma van SGP West Betuwe

Download hier de super verkorte versie van het verkiezingsprogramma van SGP West Betuwe

Heeft u vragen? Via 'Contact' kunt u al uw vragen stellen. Wij zullen u dan zo snel als mogelijk antwoorden. 

De SGP, een lokale partij met inhoud

De SGP is de oudste politieke partij van Nederland met sterke lokale wortels. Wij baseren onze standpunten op de normen en waarden van de Bijbel. Deze standpunten zijn nodig en nuttig voor de hele maatschappij, ook lokaal.

Fusie en identiteit

De SGP is blij met de komende fusie. De gemeente moet ervoor zorgen dat iedere kern zijn eigen karakter behoudt. Inwoners herkennen zich in hun tradities en eigenschappen en zijn trots op hun kern. Dat moet zo blijven. De eigenheid van onze kernen in hun verenigingsleven en sociale samenhang moet behouden worden.

Bouwen

Veel inwoners vragen ons waarom er in hun kern al jaren niet wordt gebouwd. Dit heeft twee oorzaken; de provincie legt de gemeente strenge regels op over het aantal woningen wat gebouwd mag worden en omdat er veel dure grond op de Plantage lag, is ervoor gekozen hier eerst te bouwen. De SGP vindt dat nu de kernen aan de beurt zijn. De afgelopen maanden zijn er een aantal mooie plannen gepresenteerd in bijv. Beesd, Rumpt en Rhenoy. De landelijke overheid wil 75.000 extra woningen bouwen. Wij willen dat de gemeente zich gaat inzetten om een gedeelte daarvan te gebruiken om de leefbaarheid in de kernen te versterken. Want alleen op die manier houden we de scholen open en de voorzieningen op peil.

Veiligheid

Veiligheid is belangrijk. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in onze gemeente. De SGP wil af van de gedoogcultuur.  Voor een effectief handhavingsbeleid is het belangrijk dat alle verantwoordelijke handhavende instanties, zoals politie, brandweer en gemeente doen wat is afgesproken in regels en wetgeving. Iedere inwoner/ondernemer moet hierop kunnen vertrouwen.

Vuurwerk

Vuurwerk is slecht voor het milieu en zorgt voor veel overlast. Vandalisme rondom de jaarwisseling moet verder worden beperkt. Wij willen dat er in elke kern een vuurwerkvrije zone komt. De gemeente moet samen met de kernen deze locaties kiezen en daarbij vooral rekening houden met ouderen.

Parkeren

Wij willen dat u overal in onze nieuwe gemeente gratis kunt parkeren. Dat vonden we 5 jaar geleden en dat vinden we nog steeds. Jammer genoeg waren we hierin de afgelopen jaren de enige partij. Parkeergeld mag geen belemmering zijn om de winkels te bezoeken. Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren gekozen voor gratis parkeren en de resultaten hiervan zijn positief. Nu wij nog.  

Bereikbaarheid

Ondanks allerlei maatregelen nemen de files op de A15 en de A2 toe. In o.a. Beesd en Waardenburg zorgt dit voor sluipverkeer. De SGP denkt dat de oplossing grotendeels ligt op de A2 en de A15 zelf. De gemeente moet zich inspannen om samen met de regio, de provincie en het rijk naar oplossingen te zoeken.

Zondagsrust

Ons standpunt over winkelen op zondag is helder; de zondag is een dag van onderlinge ontmoeting. Op deze dag kunnen we naar de kerk en luisteren we naar Gods Woord. Deze dag is niet alleen vanwege het christelijk karakter van belang, maar ook vanwege de belangrijke maatschappelijke en sociale waarde. Daarnaast past het niet bij onze gemeente en willen winkeliers het in meerderheid niet. Ons standpunt wordt ondersteund door de uitslagen van een onderzoek onder alle winkeliers in de gemeente West Betuwe. Ga voor meer informatie naar www.6dagenisgenoeg.nl.

Abortus

In Nederland worden per jaar ruim 30.000 abortussen uitgevoerd. Uit onderzoek blijkt dat een gedeelte van deze vrouwen voor een abortus kiest omdat ze financiële problemen hebben of geen woonruimte kunnen vinden. In een rijk land als Nederland moet dit niet kunnen. De gemeente moet hierbij helpen. Deze vrouwen moeten voorrang krijgen bij de toewijzing van een huurwoning en een versnelde procedure kunnen doorlopen voor de aanvraag van een bijstandsuitkering. Alle vrouwen in West Betuwe moeten weten dat deze hulp voor hen beschikbaar is.  

Asielzoekers en statushouders

De opvang van asielzoekers dient vooral in de regio van herkomst plaats te vinden. Een grootschalige opvang van asielzoekers past niet in onze gemeente. Wanneer asielzoekers, op basis van landelijke regelgeving, een verblijfstatus krijgen, moet de gemeente zorgdragen voor een zorgvuldige verdeling die past bij de kernen in onze gemeente.

Openbaar groen

We wonen in een groene gemeente. Gelukkig wordt het grootste gedeelte van het groen netjes bijgehouden door onze fruit(boeren). Het gemeentelijk groen moet beter. Veel inwoners klagen over onkruid op en rond de verharding. Omdat de gemeente niet meer mag spuiten moet er veel meer geld worden vrijgemaakt om onze gemeente netjes te houden.  

Begraafplaatsen

Steeds meer inwoners kiezen voor een crematie. Wanneer we de kosten voor het onderhoud van onze begraafplaatsen alleen laten betalen door de inwoners die kiezen voor begraven, wordt het onbetaalbaar. Wij vinden dat we van onze inwoners kunnen vragen deze kosten met elkaar te betalen. Hierdoor houden we onze begraafplaatsen netjes en blijft begraven betaalbaar voor iedereen.

De agrarische sector

De agrarische sector ondergaat een enorme transitie. Zowel de vrije Europese markt als de toenemende maatschappelijke druk op duurzaamheid en dierenwelzijn vragen steeds meer van onze agrariërs. De SGP vindt dat we in Nederland vaak doorslaan. Zo zijn er, vaak door een gebrek aan kennis, veel vooroordelen over deze sector. De SGP wil achter onze boeren gaan staan en hen de ruimte geven om te ondernemen.

Buitenlandse medewerkers

Steeds meer bedrijven in onze regio hebben buitenlandse medewerkers nodig. Deze mensen moet ook ergens wonen. Veel partijen zien graag dat ze in normale woningen in een normale wijk gaan wonen. Omdat een buitenlandse medewerker gemiddeld 3 maanden in de regio werkt, is dit niet realistisch.

De bewoners van de wijken zitten er niet op te wachten en de werknemers ook niet. Wij kiezen ervoor om ondernemers de ruimte te geven om deze werknemers op en rond het eigen bedrijf te huisvesten. Dit kan op een nette manier. Inmiddels zijn er in onze regio diverse voorbeelden waar dit tot ieders tevredenheid gebeurt.